गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान

समृद्ध् प्रदेशका लागि सीपयुक्त जनशक्ति

रिकर्ड खाली छ !!!
रिकर्ड खाली छ !!!
रिकर्ड खाली छ !!!
रिकर्ड खाली छ !!!
रिकर्ड खाली छ !!!
रिकर्ड खाली छ !!!
रिकर्ड खाली छ !!!
रिकर्ड खाली छ !!!