प्राबिधिक आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना