गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान

समृद्ध् प्रदेशका लागि सीपयुक्त जनशक्ति

नि शुल्क सीपमुलक तालिम

नि शुल्क सीपमुलक तालिम...

event 2024 Feb 05

Read More get_app

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ...

event 2023 Sep 29

Read More

हाते ट्रयाक्टर मर्मत सम्बन्धी तालिम

हाते ट्रयाक्टर मर्मत सम्बन्धी तालिम...

event 2023 Sep 26

Read More

हाते ट्याक्टर मर्मत तालिम सूचना

हाते ट्याक्टर मर्मत तालिम सूचना ...

event 2023 Sep 22

Read More

तारवार निर्माण सम्बन्धी कामको वोलपत्र आह्वान

तारवार निर्माण सम्बन्धी कामको वोलपत...

event 2023 Aug 21

Read More get_app

विज्ञ सूचिमा समावेश हुने सम्बन्धी सूचना

विज्ञ सूचिमा समावेश हुने सम्बन्धी स...

event 2023 Aug 21

Read More get_app

वोलपत्र आह्वानको सूचना

वोलपत्र आह्वानको सूचना ...

event 2023 Mar 28

Read More get_app

लागत साझेदारी सम्बन्धी सूचना

लागत साझेदारी सम्बन्धी सूचना ...

event 2023 Feb 06

Read More get_app

लागत साझेदारी आवेदन सूचना

लागत साझेदारी आवेदन सूचना...

event 2022 Oct 16

Read More

लागत साझेदारी आवेदन फारम...

event 2022 Oct 16

Read More get_app

सूचना

सूचना

event 2022 Apr 07

Read More

विज्ञ सूचिमा समावेश हुने फारम...

event 2022 Apr 07

Read More get_app

प्राबिधिक आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्राबिधिक आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने...

event 2021 Dec 23

Read More

सेवाकालीन प्रशिक्षण सम्बधी सूचना

सेवाकालीन प्रशिक्षण सम्बधी सूचना...

event 2021 Jul 05

Read More get_app

कार्यमूलक अनुसन्धानको लागि सूची दर्ता

कार्यमूलक अनुसन्धानको लागि सूची दर्...

event 2021 Jul 04

Read More

प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब फिर्तालिने सम्बन्धमा

प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब फिर्त...

event 2021 Jul 03

Read More get_app

परामर्शदाता सुचिकृत गरिएको बारे

परामर्शदाता सुचिकृत गरिएको बारे...

event 2021 Jul 03

Read More get_app

सेवाकालीन तालिममा सहभागी छनौट सम्बन्धी सूचना

सेवाकालीन तालिममा सहभागी छनौट सम्बन...

event 2021 Jul 03

Read More get_app

सम्बन्धित लिंकहरू